GLOBAL REFUND PROGRAMME

 Wat we vergoeden

Het Global Refund Programme vergoedt voor U de Ticketkosten van een niet-restitueerbare, ongebruikte Ticket, met aftrek van eventuele Vergoedingen indien de Tickethouder niet in staat is zijn/haar Ticket te gebruiken vanwege één of meer van de volgende Redenen:

1.     Ernstig Letsel of een onvoorziene ernstige Ziekte van de Tickethouder als gevolg waarvan de Tickethouder niet in staat is het Evenement waarvoor de Ticket is gekocht bij te wonen. De Tickethouder dient binnen 72 uur na het indienen van de claim onderzocht te worden door een Dokter en de Dokter moet de Tickethouder hebben geadviseerd het Evenement niet te bezoeken.

2.     Ernstig Letsel of een onvoorziene ernstige Ziekte van een Familielid van de Tickethouder, waarbij de Tickethouder primaire zorg aan die persoon moet verlenen. Het Familielid van de Tickethouder dient binnen 72 uur van de claim onderzocht te worden door een Dokter.

3.     Ernstig Letsel of een onvoorziene ernstige Ziekte van een Familielid van de Tickethouder wat wordt beschouwd als levensbedreigend of waarvoor opname in het ziekenhuis nodig is. Het Familielid van de Tickethouder dient binnen 72 uur van de claim onderzocht te worden door een Dokter.

4.     Het overlijden van de Tickethouder op of binnen 30 dagen voorafgaand aan het Evenement.

5.     De dood van een Familielid van de Tickethouder op of binnen 30 dagen voorafgaand aan het Evenement.

6.     De Tickethouder is op de dag van het Evenement direct betrokken geraakt bij een Verkeersongeluk, waardoor het voertuig van de Tickethouder zodanig beschadigd is geraakt dat onmiddellijke reparatie nodig is om veilige bediening van het voertuig te garanderen.

7.     Een Mechanisch defect van het voertuig van de Tickethouder binnen 48 uur van het Evenement, resulterend in het niet kunnen gebruiken van het voertuig als vervoer naar het Evenement. U dient bewijs te kunnen leveren van dit Mechanische defect, zoals een bon van de sleepwagen of monteur of een politierapport.

8.     Een Tickethouder in Actieve militaire dienst die ten tijde van het Evenement overzees is uitgezonden.  

9.     Een Tickethouder die onderweg direct of indirect betrokken is geraakt bij een Verkeersongeluk van een Common Carrier, waardoor de Tickethouder het vervoer naar het Evenement mist, mits dat vervoer niet eerder dan 48 uur voorafgaand aan het Evenement zou vertrekken én de Common Carrier niet in staat was de Tickethouder alsnog later te vervoeren, waardoor hij/zij op tijd zou arriveren om het Evenement bij te wonen. 

10.  De Tickethouder arriveert niet op de locatie als gevolg van een vertraging van de Common Carrier gebruikt voor het vervoer.

11.  Zware weersomstandigheden die ervoor zorgen dat de Tickethouder niet in staat is het Evenement bij te wonen. De Tickethouder moet niet in staat zijn het Evenement te bereiken met de auto of Common Carrier. Hieronder vallen geen weeromstandigheden als zware sneeuwval met vrije wegen, ijs op de weg of abnormaal zware regen, tenzij er sprake is van tussenkomst van autoriteiten. Indien het Evenement wegens het weer wordt afgelast, komt de Tickethouder niet in aanmerking voor vergoeding.

12.  Brand, inbraak, vandalisme of Natuurrampen die resulteren in het onbewoonbaar worden van het huis van de Tickethouder en plaatsvinden na aankoop van tickets en vóór de datum van het Evenement.

13.  Brand, inbraak, vandalisme, overstroming of Natuurrampen die ervoor zorgen dat de werkplek van de Tickethouder niet langer geschikt is voor normale bedrijfspraktijken en die plaatsvinden na aankoop van tickets en binnen 48 uur voorafgaand aan het Evenement.

14.  De baan van de Tickethouder of zijn/haar Partner wordt verplaatst naar een locatie op een afstand van 160 km of meer vanaf de hoofdverblijfplaats van de Tickethouder. Het aannemen van een nieuwe baan bij een andere werkgever wordt niet gezien als hervestiging en komt niet in aanmerking voor vergoeding.

15.  De Tickethouder of zijn/haar Partner wordt buiten zijn/haar schuld om ontslagen of het contract wordt niet verlengd na minstens 3 opeenvolgende jaren van vast dienstverband bij dezelfde werkgever. De beëindiging dient zich voor te doen na de aankoopdatum. Zelfstandigen, vrijwilligers of andere onbetaalde werknemers komen niet in aanmerking voor een vergoeding.

16.  De Tickethouder wordt opgeroepen om zijn/haar juryplicht te vervullen of heeft een dagvaarding of gerechtelijk bevel uitgevaardigd gekregen, waardoor aanwezigheid in de rechtbank op de dag van het Evenement vereist is en bijwoning van het Evenement onmogelijk is.

Wat we niet vergoeden

Er wordt geen vergoeding gegeven als direct of indirect gevolg van het volgende:

1.     Voorafbestaande omstandigheden;

2.     Opzettelijk eigenhandig toegebracht letsel, zelfmoord of poging tot zelfmoord van de Tickethouder;

3.     Geestelijke gezondheidsaandoeningen, met inbegrip van maar niet beperkt tot: angststoornis, depressie, neurose of psychose; of hieraan gerelateerde fysieke complicaties van een Tickethouder of een Familielid van de Tickethouder.

4.     Alcohol- of drugsmisbruik; of hieraan gerelateerde omstandigheden of fysieke complicaties van een Tickethouder of een Familielid van de Tickethouder.

5.     Oorlog (zowel verklaard als onverklaard), oorlogsdaden, dienstplicht (tenzij specifiek gedekt) of maatschappelijke onrust;

 6.     Kernreactie, straling of radioactieve besmetting;

7.     Terrorisme;

8.     Epidemie of Pandemie;

9.     Vervuiling of dreiging van overbrenging van verontreinigende stoffen;

10.  Enige onrechtmatige handelingen uitgevoerd door een Tickethouder of een Familielid van de Tickethouder.

11.  Het Evenement wordt afgelast door de locatie of promotor vanwege welke reden dan ook (inclusief slecht weer);

12.  Gestolen of verloren Tickets;

13.  Tandheelkundige behandeling, tenzij als gevolg van Letsel aan gezonde, natuurlijke tanden;

14.  Deelname aan niet-overzeese militaire dienst, manoeuvre of training.  

15.  Indiening van een vals of frauduleus vergoedingsverzoek of het ondersteunen van een vergoedingsverzoek met een vals(e) of frauduleus(e) document, apparaat of verklaring;

16.  Indiening van uw vergoedingsverzoek meer dan 45 dagen na het Evenement

17.  Enige verwachte of voorzienbare gebeurtenissen die niet genoemd worden in de sectie Wat we vergoeden

Algemene voorwaarden

·       U dient alle nodige regelingen te treffen om op tijd op het evenement te arriveren.

·       U dient ten tijde van de aankoop van het Global Refund Programme niet op de hoogte te zijn geweest van enige concrete feiten, kwesties of omstandigheden die aanleiding zouden kunnen geven tot het indienen van een vergoedingsverzoek.

·       U dient alle redelijke voorzorgsmaatregelen te treffen om een vergoedingsverzoek te voorkomen of verminderen.

·       Tenzij anders afgesproken:

o   de taal van dit document en alle gerelateerde communicatie is Engels; en

o   alle aspecten van het contract, inclusief onderhandeling en uitvoering, zijn onderhevig aan Engelse wetgeving en de beslissingen van Engelse rechtbanken.

·       Het Global Refund Programme is niet-restitueerbaar tenzij het binnen 14 dagen na aankoop wordt geannuleerd en het Evenement nog niet plaats heeft gevonden.  Om de vergoedingsbescherming te annuleren, dient U binnen 14 dagen contact op te nemen met de verkoper.

Definities

·       Ongeluk betekent onverwachte, onbedoelde en onvoorzienbare gebeurtenis.

 ·       Actieve militaire dienst betekent dienen in de strijdkrachten.

·       Common Carrier betekent een entiteit bevoegd tot het vervoeren van passagiers in de lucht en op het land en water. Voertuigverhuurbedrijven zijn geen Common Carriers.

·       Epidemie betekent een uitbraak van een besmettelijke ziekte die zich snel en op grote schaal verspreidt en door een erkende gezondheidsautoriteit is aangemerkt als epidemie.

·       Evenement betekent een entertainment, theatraal of recreatief evenement waarvoor een Ticket is gekocht.

·       Familielid betekent de Partner, live-in verzorger, verzorger van Partner, ouder, wettelijke verzorger, stiefouder, grootouder, kleinkind, kind, pleegkind, pupil, stiefkind, broer, zus, stiefbroer, stiefzus, schoonfamilie (ouder, kind, broer, zus), tante, oom, neef, nicht van de Tickethouder.

·       Ziekte betekent een ziekte, invaliditeit of aandoening die begint na aankoop van de Ticket, ervoor zorgt dat de Tickethouder niet in staat is het Evenement bij te wonen en geen voorafbestaande omstandigheid is.

·       Naast Familielid betekent de Partner, ouder, kind, pleegkind, stiefkind, schoonkind, grootouder, kleinkind of pupil van de Tickethouder.

·       Letsel betekent lichamelijk letsel als gevolg van een Ongeluk, direct en onafhankelijk van alle andere oorzaken en opgelopen op of na de aankoopdatum en voor de Evenementdatum.

·       Mechanisch defect betekent een mechanisch probleem waardoor het voertuig niet meer bereden kan worden, een lekke band waarvoor professionele pechhulpverlening nodig is of een voertuig dat onbruikbaar wordt. Onder Mechanisch defect valt niet het leegraken van de tank van het voertuig, routineonderhoud of onbruikbaarheid als gevolg van verloren, onbeschikbare of gestolen sleutels.

·       Natuurramp betekent overstroming, natuurbrand, oorkaan, tornado, aardbeving, tsunami, vulkaanuitbarsting, sneeuwstorm of aardverschuiving als gevolg van natuurlijke oorzaken.

·       Pandemie betekent een Epidemie verspreid over een groot geografisch gebied dat een groot deel van de populatie aantast.

·       Dokter betekent een bevoegde/gekwalificeerde arts die werkt binnen de grenzen van zijn of haar vergunning/kwalificaties en bevoegd is tot het toedienen en voorschrijven van medicatie en tot het uitvoeren van de operatie die geschikt is gezien de omstandigheid en lokaliteit. Onder een Dokter valt niet iemand die woonachtig is in Uw huis, een Naast Familielid of Uw schoonfamilie (ouder, kind, broer, zus), tante, oom, nicht, neef, of wettelijke verzorger.

·       Voorafbestaande omstandigheid betekent:

o   Letsel aan de Tickethouder of Familielid van de Tickethouder voorafgaand aan aankoop van de Ticket.

o   Ziekte van de Tickethouder of Familielid van de Tickethouder waarvoor:

§  Medisch advies, diagnose, zorg of behandeling werd aangeraden of ontvangen van een Dokter of waarvoor symptomen bestaan als gevolg waarvan iemand redelijkerwijs advies, diagnose, zorg of behandeling zou inwinnen; of

§  Waarvoor voorgeschreven medicijnen zouden moeten worden genomen, tenzij de aandoening waarvoor de medicijnen worden ingenomen onder controle is, zonder enige verandering in de benodigde voorgeschreven medicijnen.

·       Vergoeding betekent:

o   Geld wordt door de leverancier aan U terugbetaalt;

o   Tegoed of voucher voor toekomstige evenementen die U ontvangt of dient te ontvangen van de leverancier; of

o   Tegoed, terugvorderingen of vergoedingen die U ontvangt of dient te ontvangen van Uw werkgever, kredietkaartuitgever of andere instantie.

·       Partner betekent de echtgenoot/echtgenote van de Tickethouder zoals vastgelegd bij wet. Hieronder vallen ook geregistreerd partnerschap en samenlevingscontract.

·       Ticket betekent een enkele ticket, ongeacht of deze individueel of als onderdeel van een reeks is gekocht, op papier of elektronisch verstrekt voor één entertainment, theatraal of recreatief Evenement en volledig door U betaald.

·       Ticketkosten betekent het totale bedrag betaald voor één Ticket, inclusief eventuele pro rata belastingen, heffingen en verzendkosten.

·       Tickethouder betekent de persoon aan wie deze ticket is verstrekt en die eigendomsrecht voor deze ticket heeft. De Ticketdoorverkoper valt niet onder Tickethouder.

·       Ticketdoorverkoper betekent een persoon of entiteit die tickets koopt met doorverkoop als doel. Hieronder valt een marktplaats ontworpen voor het faciliteren van dergelijke doorverkoop.  Onder Ticketdoorverkoper vallen zwarthandelaars en bemiddelaars. 

 

HET “GLOBAL REFUND PROGRAMME” IS EEN JSV EVENTS LIMITED-PROGRAMMA WAARVAN

VERGOEDINGEN BEHEERD WORDEN DOOR VERICLAIMS, INC. MOGELIJK GEMAAKT DOOR FANSHIELD   INTERNATIONAL, LLC ALS EEN AANGEWEZEN VERTEGENWOORDIGER VAN JSV EVENTS LIMITED (COMPANY NR. 10712264).

 

 

Een vergoedingsverzoek indienen

EEN VERGOEDINGSVERZOEK INDIENEN

PRIVACYBELEID