GLOBAL REFUND PROGRAMME

 

  Vad vi kan återbetala

 

The Global Refund Programme ersätter Dig för Biljettkostnaden för en icke återbetalningsbar, oanvänd biljett, med mindre eventuella Återbetalningar om en Biljettinnehavare inte kan använda sin biljett på grund av ett eller flera av följande skäl:

1.     Om någon allvarlig Skada eller oförutsägbar Sjukdom utsätter Biljettinnehavaren och resulterar i att Biljettinnehavaren inte kan delta på Evenemanget till vilket Biljetten är köpt.  Biljettinnehavaren måste undersökas av en Läkare inom 72 timmar efter köpet och Läkaren måste råda Biljettinnehavaren att ej delta på Evenemanget.  

2.     Eventuella allvarliga Skador eller oförutsedda allvarliga Sjukdomar som drabbar en Biljettinnehavares Familjemedlem vilket kräver att Biljettinnehavaren bistår med primärvård till den personen. Biljettinnehavarens Familjemedlem måste undersökas av en Läkare inom 72 timmar efter köpet.

3.     Eventuell allvarlig Skada eller oförutsedd allvarlig Sjukdom som drabbar en Biljettinnehavares Familjemedlem och ses som livshotande eller kräver sjukhusvistelse. Biljettinnehavarens Familjemedlem måste undersökas av en Läkare inom 72 timmar efter köpet.

4.     Dödsfall av Biljettinnehavaren på dagen eller inom 30 dagar inför Evenemanget.

5.     Dödsfall av en Biljettinnehavares Familjemedlem på dagen eller inom 30 dagar inför Evenemanget.

6.     Biljettinnehavaren är direkt involverad i en Trafikolycka dagen för Evenemanget, som skadar Biljettinnehavarens fordon så pass att det krävs en direkt reparation, för att säkerställa säker användning av fordonet. 

7.     Om en Mekanisk Kollaps av en Biljettinnehavares fordon sker inom 48 timmar för Evenemanget, vilket resulterar i att fordonet inte kan användas som transport till Evenemanget. Du måste bistå med bevis om Mekanisk Kollaps, så som bärgningsbil, mekanikerkvitto eller polisrapport.  

8.     En Biljettinnehavare som genomför aktiv Militärtjänst och har skickats utomlands vid tiden för Evenemanget  

9.     En Biljettinnehavare råkar ut för en direkt eller indirekt Trafikolycka på väg till avgången av ett Kollektivt Färdmedel som resulterar i att Biljettinnehavaren står utan transport till Evenemanget, förutsatt att transporten planerades att avgå mer än 48 timmar före Evenemanget och det Kollektiva Färdmedlet ej kunde rymma Biljettinnehavaren vid en senare avgång som skulle komma i tid för att delta i Evenemanget.

10.  Biljettinnehavaren kommer ej i tid till arenan pga. förseningar av det Kollektiva Färdmedlet som använts för transportering.

11.  Svåra väderförhållanden leder till att Biljettinnehavaren inte kan delta på Evenemanget. Biljettinnehavaren måste vara oförmögen att ta sig till Evenemanget med bil eller Kollektivt Färdmedel Detta inkluderar inte väder så som tungt snöfall, men där vägarna är öppna, ishalka eller onormalt mycket regn, förutom om ingripande av myndigheter är inblandat. Om Evenemanget ställs in pga. väderförhållanden, återbetalas Biljettinnehavaren inte. 

12.  Brand, inbrott, vandalism eller Naturkatastrof som gör att Biljettinnehavarens hem är obeboeligt efter köp av biljetter, före Evenemangets datum.

13.  Brand, inbrott, vandalism eller Naturkatastrof som gör att Biljettinnehavarens arbetsplats ej är lämplig för normal affärspraxis efter köp av biljetter, inom 48 timmar för Evenemanget

14.  Biljettinnehavare eller dess respektives jobb flyttas minst 160 kilometer från Biljettinnehavarens primära bostad. Att acceptera ett nytt jobb med en ny arbetsgivare anses ej som omlokalisering och kvalificeras ej för återbetalning.

15.  Biljettinnehavarens eller dess respektive blir avskedad eller uppsagd genom egen åtgärd eller felsteg, efter minst 3 fortlöpande års fast anställning med samma arbetsgivare. Uppsägningen skall ha skett efter inköpsdatumet. Egenföretagare, volontärarbetare eller andra obetalda arbetstagare kvalificeras ej för återbetalning.

16.  Biljettinnehavaren blir skyldig att göra jurytjänst eller tjänstgöra i en domstol eller domstolsbeslut som kräver deltagande den dag Evenemanget skall äga rum, vilket förhindrar närvaro på Evenemanget.

Vad vi ej kan återbetala.

Ingen återbetalning sker som resultat vare sig om följande sker direkt eller indirekt:

1.     Förevarande villkor;

2.     Avsiktligt självförvållad skada, självmord eller försök till självmord av Biljettinnehavaren;

3.     Psyk – eller nervsjukdomar, inkluderat men ej begränsade till: ångest, depression, neuros eller psykos eller fysiska komplikationer relaterade därtill Biljettinnehavaren eller Biljettinnehavarens Familjemedlem;

4.     Alkohol- eller drogmissbruk; eller tillstånd eller fysiska komplikationer relaterade därtill Biljettinnehavaren eller Biljettinnehavarens Familjemedlem;

5.     Krig (tillkännagett eller icke-tillkännagett), krigshandlingar, militärtjänst (om ej speciellt avverkad), civil rubbning eller civil oro;

6.     Kärnreaktion, strålning eller radioaktiv förorening;

7.     Terrorism;

8.     Epidemi eller Pandemi

9.     Utsläpp eller hot om utsläpp av förorenande ämnen;

10.  Eventuella olagliga handlingar begåtts av en Biljettinnehavaren eller Biljettinnehavarens Familjemedlemmar;

11.  Evenemanget ställs in av arenan eller arrangören av någon anledning (inklusive dåligt väder);

12.  Borttappade eller stulna Biljetter;

13.  Tandläkarbehandling, förutom vid Skada på tidigare normala tänder;

14.  Deltagande i militär tjänst, manövrering eller träningsövning som ej sker utomlands.  

15.  Om du gör en falsk eller bedräglig återbetalningsansökan eller stödja en återbetalningsansökan av falskt eller bedrägligt dokument, enhet eller uttalande.

16.  Om du skickar in din begäran om återbetalning mer än 45 dagar efter Evenemanget

17.  Eventuella förväntade eller förutsebara händelser som inte finns listade under avsnittet Vad vi kan återbetala

Generella villkor

·    Du måste genomföra alla nödvändiga åtgärder för att komma fram till Evenemanget i tid.

.    Du får ej vara medveten om något väsentligt faktum, sak eller omständighet, när Global Refund Program köptes, som kan ge upphov till en begäran om återbetalning.

·     Du måste vidta alla rimliga försiktighetsåtgärder för att förhindra eller minska risken för eventuell begäran om återbetalning.

 ·    Bortsett ifrån om vi kommer överens om någonting annat:

o   språket i detta dokument och all kommunikation som rör detta kommer att vara på svenska; och

o   alla aspekter av kontraktet, inklusive förhandlingar och prestationer, omfattas av svenska lagar och svenska domstolars beslut.

·       The Global Refund Programme kan ej återbetalas om det ej sker en avbokning inom 14 dagar efter köpet och Evenemanget ej har ägt rum.  För att avsluta återbetalningsskyddet, måste du kontakta säljaren inom 14 dagar.

Definitioner

·     Trafikolycka innebär en oväntad, oavsiktlig, oförutsebar händelse

·     Militärtjänst innebär att betjäna väpnade styrkor.

·       Kollektivt Färdmedel är en enhet som har tillstånd att transportera passagerare med flyg, på land eller vatten. Kollektivt Färdmedel innefattar ej fordon från uthyrningsfirmor.

·       Epidemi innebär ett utbrott av smittsam sjukdom som sprider sig snabbt och brett och har identifierats som en epidemi av en erkänd hälsovårdsmyndighet. 

·      Evenemang innebär en händelse av underhållande, teatralisk eller rekreationell karaktär för vilken en biljett köps.

·     Familjemedlem innefattar Biljettinnehavarens make/maka, inneboende vårdgivare, vårdgivare för make/maka, förälder, vårdnadshavare, styv-förälder, morförälder, barnbarn, barn, styv-barn, syskon, styv-syskon, svärfamilj (förälder, barn, syskon), faster, farbror, brorsdotter eller brorson.

·     Sjukdom betyder en sjukdom, svaghet eller smitta som påbörjats efter att biljetten är köpt, och förhindrar Biljettinnehavaren från att delta i Evenemanget och ej är ett Redan existerande villkor.

·     Direkt familjemedlem innefattar en Biljettinnehavarens respektive, förälder, barn, fosterbarn, barnbarn, svärfar, farförälder, barnbarn eller förmyndare.

·     Skada innefattar kroppsskada, orsakad av en olycka, direkt och oberoende av andra orsaker och sker på eller efter inköpsdatumet och före Evenemangsdatumet. 

·     Mekanisk Kollaps innebär en mekanisk komplikation som förhindrar att fordonet körs, så som punka som kräver professionell hjälp eller att ett fordon av någon anledning blir oanvändbart. Mekanisk Kollaps innebär inte att man fått slut på bränsle, behov av rutinunderhåll, eller oanvändbarhet på grund av förlorade, otillgängliga eller stulna nycklar.

·     Naturkatastrof innebär översvämning, brand, orkan, tornado, jordbävning, tsunami, vulkanutbrott, snöstorm eller lavin som beror på naturliga orsaker.

·     Pandemi innefattar en epidemi över ett stort geografiskt område som påverkar stor del av befolkningen.

·     Läkare innefattar en licensierad / kvalificerad läkare som utövar sin licens / kvalifikation och som har tillstånd att förskriva och ge ut medicin och utföra en operation lämplig för tillståndet och läget. En läkare omfattar ej någon bosatt i ditt hem, en omedelbar familjemedlem eller svärfamilj (förälder, barn, syskon), moster, farbror, systerdotter, brorson eller vårdnadshavare.

 

·      Redan existerande villkor betyder:

o   Skada hos Biljettinnehavaren eller Biljettinnehavarens familjemedlem före köp av biljett:

o    Sjukdom hos Biljettinnehavaren eller Biljettinnehavarens familjemedlem sjukdom för vilken:

§  Medicinsk rådgivning, diagnos, vård eller behandling rekommenderades eller mottas av en läkare eller för vilka symtom som finns, vilket skulle göra att en försiktig person söker råd, diagnos, vård eller behandling. eller

§  Som kräver att du tar receptbelagda läkemedel eller medicin, såvida inte tillståndet för vilka läkemedel tas, förblir kontrollerade utan någon förändring av de receptbelagda läkemedlen.

·  Återbetalning betyder:

o     Pengar som returneras till Dig av leverantören

o    Eventuell kredit eller kupong för framtida evenemang som Du får eller har rätt att ta emot från leverantören; eller

o   Eventuella krediter, återbetalningar eller ersättningar du får eller har rätt att få från Din arbetsgivare, kreditkortsutgivare eller annan institution.

·     make/maka Respektive innefattar Biljettinnehavarens make/maka enligt lag och omfattar fackföreningar och familjepartners.

·     Biljett innefattar en enda biljett, antingen individuell eller som en del av en serie, utfärdat på papper eller elektroniskt till någon form av underhållning, teater- eller rekreationshändelse och betalas i sin helhet av Dig.

·     Biljettkostnad innefattar det totala beloppet som betalats för en biljett, inklusive eventuella förskottsskatter, avgifter och fraktkostnader.

·     Biljettinnehavare innefattar den person till vilken denna biljett är utfärdad och har förekomst av äganderätt av denna biljett. Biljettinnehavare är ej en Biljettåterförsäljare.

·     Biljettåterförsäljare innefattar en person eller enhet som köper biljetterna i syfte att sälja, och inkluderar varje marknadsplats avsedd att underlätta en sådan återförsäljning.  Biljettåterförsäljare inkluderar ombud. 

 

 “GLOBAL REFUND PROGRAMME” ÄGS AV JSV EVENTS LIMITED PROGRAM DÄR

ÅTERBETALNINGAR ADMINISTRERAS AV VERICLAIMS, INC. DRIVS AV FANSHIELD

 INTERNATIONAL, LLC UTNÄMND FÖRETRÄDARE FÖR JSV EVENTS

LIMITED (FÖRETAGSNUMMER. 10712264).

 

 

Begär ansökan om återbetalning

BEGÄR ANSÖKAN OM ÅTERBETALNING

INTEGRITETSPOLICY